‘เฮือนเกย’ เรือนแบบเก่าชาวอีสาน

"เฮือนเกย" บ้านตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (ภาพจากหนังสือ "เรือนไทย" โดยสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)

“เฮือนเกย” เป็นรูปแบบเรือนในวิถีชีวิตของชาวอีสานที่มีการต่อเกย (ชาน) ออกมาจากเรือนใหญ่

เกย หรือชานโล่ง (ที่มีหลังคาคลุม) พื้นเกยจะมีระดับต่ำกว่าพื้นเรือนใหญ่ พื้นเกยจะเป็นไม้กระดาน มักใช้เกยเป็นทั้งครัว ที่รับรองแขก นั่งเล่น รับประทานอาหารสถานที่พักผ่อน และประกอบพิธีหรือกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวอีสาน