วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ.2562

เกี่ยวกับเรา

นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ก่อตั้งขึ้นโดยคุณสุจิตต์ วงษ์เทศ ฉบับปฐมฤกษ์ออกในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2522 จุดมุ่งหมายของนิตยสารฉบับนี้ก็คือเพื่อนำเสนอข้อมูลการค้นคว้า และการวินิจฉัยใหม่ๆ ทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี มานุษยวิทยาตลอดจนงานด้านศิลปะและวัฒนธรรมในแขนงต่างๆ โดยเป็นเวทีให้กับนักวิชาการหรือบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในวิชานั้นๆ ได้นำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

ในการนำเสนอผลงานต่างๆ ดังกล่าวนี้ นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม เน้นการนำเสนอการค้นคว้าในประเด็นใหม่ๆ ที่ท้าทาย โดยจะต้องเพียบพร้อมลุ่มลึกด้วยเหตุผลและข้อมูล ขณะเดียวกันก็ง่ายแก่การเข้าใจและชวนอ่าน ตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ยังคงยึดอยู่ในหลักการนี้โดยไม่เปลี่ยนแปลง

เวบไซต์ ศิลปวัฒนธรรม ยังคงเป็นการนำเสนอข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ฯลฯ ในหลักการเดียวกับที่นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม ถือปฏิบัติ หากปรับรูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับยุคสมัยปัจจุบัน โดยมีความกะทัดรัดและสามารถนำเสนอข้อมูลข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น

อนึ่ง นอกจาก นิตยสาร ศิลปวัฒนธรรม รายเดือนแล้ว กองบรรณาธิการ ศิลปวัฒนธรรม ยังได้จัดให้มีการเสวนาทางวิชาการ “สโมสรศิลปวัฒนธรรมเสวนา” เป็นประจำทุกเดือน และมีรายการวิทยุ “ทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม” ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ของแต่ละสัปดาห์ด้วย งานทั้งสองส่วนนี้ ผู้ที่สนใจจะสามารถติดตามได้จากเวบไซต์ ศิลปวัฒนธรรม ได้เช่นกัน