“หลวงพระบาง” ชื่อเมืองมรดกโลกของลาว มาจากไหน?

หอพระบาง ที่ หลวงพระบาง
หอพระบาง ที่หลวงพระบาง (ภาพ : pixabay)

สงสัยไหม “หลวงพระบาง” เมืองหนึ่งใน สปป. ลาว ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2538 ชื่อนี้มีที่มาจากไหน?

ใน ศิลปากร นิตยสารรายสองเดือน ปีที่ 59 ฉบับที่ 1 มกราคม – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ปรากฏข้อมูลที่กล่าวถึงเรื่องนี้ ไว้ในบทความ “เมืองหลวงพระบาง: จากบันทึกการเดินทางสู่แม่น้ำโขงตอนบนประเทศสยาม สู่การเป็นเมืองมรดกโลก” ของ เปรมา สัตยาวุฒิพงศ์ นักอักษรศาสตร์ชำนาญพิเศษ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ว่า…

“เมืองหลวงพระบาง เดิมชื่อเมืองชวา หรือเมืองซัว หรือเมืองเชียงทอง ตำนานหลวงพระบางกล่าวว่า ขุนลอ พระราชบุตรของขุนบรมราชาและนางเอตแคง พระมเหสี เป็นผู้สร้างเมืองชวาขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช 1300 เรียกกันทั่วไปว่า เมืองหลวง

เนื่องจากเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างหรือกรุงศรีสัตนาคนหุต ล้านช้างร่มขาวหลวงพระบาง จนถึงพุทธศักราช 2103 พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชทรงย้ายราชธานีลงมาอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์

ส่วนชื่อพระบาง ซึ่งเติมท้ายนามเมืองหลวงนั้น มาจากชื่อพระบางที่ได้รับการอัญเชิญจากพระนครมายังเวียงจันทน์ในสมัยพระเจ้าฟ้างุ้ม ตามตำนานเล่าว่าพระพุทธรูป ไม่ยอมเคลื่อนไปยังเมืองหลวงพระบาง

จนกระทั่งพระเจ้าวิชุลได้อัญเชิญพระบางมาที่วัดวิชุลสำเร็จในพุทธศักราช 1513 แต่นั้นมาเมืองหลวงจึงได้รับการขนานนามว่า ‘หลวงพระบาง’ หรือที่ประดิษฐานแห่งพระบาง”

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 1 กรกฎาคม 2567