ย้อนดูการเลือกตั้งฝรั่งเศสในอดีต “ผู้ชายรวย” เท่านั้นได้เลือก คนจน-ผู้หญิง หมดสิทธิ!!

เลือกตั้ง สภา สมาชิกสภาผู้แทน ฝรั่งเศส ภาพวาด
ภาพวาดบรรยากาศ การลุ้นผลการเลือกตั้งของบรรดานักการเมืองใน ห้องโถงอาคารรัฐสภา ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ปี 1895 โดย Louis Moulignié (เครดิตภาพ Wikimedia)

ในระบอบประชาธิปไตยการ “เลือกตั้ง” เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะเป็นการแสดงเจตจำนงของประชาชน ผู้เป็นเจ้าของสิทธิในการมอบความไว้วางใจให้ผู้ที่ตนเองเลือกเข้าไปใช้อำนาจแทนตน เพื่อแก้ไขปัญหาและดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน

อย่างไรก็ตาม ช่วงที่แนวคิดการปกครองระบอบประชาธิปไตยเริ่มเบ่งบานขึ้นในยุโรป สิทธิในการเลือกตั้งยังจำกัดอยู่แค่คนส่วนน้อยในสังคม โดยเฉพาะในประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นตัวแบบประชาธิปไตยของหลายประเทศ อย่าง ฝรั่งเศส ซึ่งไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีสิทธิมีเสียงเท่ากัน

เกณฑ์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในยุคแรก ตั้งแต่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาครั้งแรกใน ค.ศ. 1791 จนกระทั่งถึงการปฏิวัติ ค.ศ. 1848 กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเป็น “ผู้ชาย” ที่เสียภาษีให้รัฐ 1,000 ฟรังก์ต่อปี และต้องมีอายุ 30 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ผู้มีสิทธิออกเสียงจึงมีเพียง 25% ซึ่งล้วนเป็นคนรวยและชนชั้นสูง ขณะที่ชนชั้นกลางและคนจนไม่มีสิทธิ

ความอึดอัดคับข้องใจของชนชั้นล่างที่ถูกกีดกัน กลายเป็นชนวนนำสู่การปฏิวัติในปี 1848 โค่นล้มพระเจ้าหลุยส์-ฟิลิป เกิดการปฏิรูปการเมืองให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นจากการร่างรัฐธรรมนูญ 1848 ที่กำหนดให้ผู้ชายชาวฝรั่งเศสทุกคนที่มีอายุ 21 ปีขึ้นไปมีสิทธิ “เลือกตั้ง” โดยไม่กำหนดจำนวนเงินภาษีที่เสียให้กับรัฐเช่นก่อนหน้า

แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ยังไม่ให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้ง แสดงให้เห็นว่าสังคมฝรั่งเศสยังไม่ยอมรับเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ

หลังจากนั้นมีการเรียกร้องสิทธิสตรีเกิดขึ้นหลายครั้ง โดยเฉพาะประเด็นการออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิง มีการก่อตั้งองค์กร สหภาพฝรั่งเศสเพื่อสิทธิสตรี ใน ค.ศ. 1909 เพื่อเรียกร้องสิทธิด้านต่าง ๆ ของผู้หญิงให้เท่าเทียมผู้ชาย โดยเป้าหมายสำคัญขององค์กรก็คือสิทธิทางการเมือง เช่น การเลือกตั้ง แต่คนจำนวนมากกลับต่อต้าน องค์กรจึงยังไม่บรรลุเป้าหมายข้อนี้

เวลาล่วงมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 หลังฝรั่งเศสได้รับการปลดปล่อยจากการถูกกองทัพนาซียึดครอง รัฐบาลชั่วคราวฝรั่งเศสได้ประกาศเมื่อวันที่ 21 เมษายน ปี 1944 ให้ผู้หญิงมีสิทธิเลือกตั้ง แต่กว่าผู้หญิงจะได้ใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกก็ในการเลือกตั้งเทศบาลในวันที่ 29 เมษายน ปี 1945

จะเห็นได้ว่ากว่าฝรั่งเศสจะสามารถสร้างสรรค์ประชาธิปไตยให้เกิดความเท่าเทียมกับคนทุกกลุ่มในสังคม ต้องใช้เวลาเรียกร้องและต่อสู้นานนับศตวรรษ ถึงจะสามารถสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคขึ้นมาได้

ขณะที่ประเทศไทย นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 รัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ฉบับแรกได้รับรองสิทธิการเลือกตั้งทั่วไปของประชาชนอย่างอย่างเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติจากเพศ รายได้ หรือการเสียภาษี และรัฐธรรมนูญรวมทั้งกฎหมายเลือกตั้งหลังจากนั้นทุกฉบับก็รับรองไปในแนวทางเดียวกันทั้งหมดจนถึงปัจจุบัน

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่ 


อ้างอิง :

สัญชัย สุวังบุตร และ อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. (2558) ยุโรป ค.ศ. 1815-1918 . กรุงเทพฯ : คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

History of the Constitutional Development in France. Access 19 April 2023 from https://www.yourarticlelibrary.com/essay/history-of-the-constitutional-development-in-france/44283

รัฐธรรมนูญฉบับแรก พระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 เข้าถึงเมื่อ 19 เมษายน 2566 จาก https://parliamentmuseum.go.th/constitution/constitution-1-2475.html


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 19 เมษายน 2566