รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินประพาสเกาะสมุย 24 เมษายน 2505

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรตามภาคต่างๆ เป็นครั้งแรก คือ ภาคกลางและภาคอีสาน พ.. 2498 ภาคเหนือ พ.. 2501 และภาคใต้ พ.. 2502 ต่อมาเมื่อมีพระราชกรณียกิจในสถานที่แห่งหนึ่งแห่งใดก็ทรงเสด็จพระราชดำเนินประพาสสถานที่ใกล้เคียงกันเพื่อทอดพระเนตรสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของราษฎร

ในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระราชโอรส พระราชธิดา และสมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) เสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานมาประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล ช่วงเดือนเมษายน พ.. 2505 และได้เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เสด็จพระราชดำเนินอ่าวมะนาว จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 19 เมษายน พ.. 2505 และต่อมาในวันที่ 22 – 24 เมษายน 2505 จึงเสด็จพระราชดำเนินประพาสหมู่เกาะต่างๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรายละเอียดดังนี้

ในวันที่ 24 เมษายน 2505 เสด็จจากเรือพระที่นั่งจันทรลงเรือขนาดเล็กมาขึ้นยังสะพานเทียบเรือบริเวณอ่าวหน้าทอนนายประพันธ์ ณ พัทลุง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวถวายรายงานทรงมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ จากนั้นได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งประพาสน้ำตกหน้าเมือง ทรงประทับสำราญพระราชอิริยาบถและเสวยพระกระยาหารกลางวันในบริเวณน้ำตก แล้วจึงเสด็จกลับโดยทรงแวะกราบนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่สำนักสงฆ์ศิลางู (ปัจจุบันคือวัดราชธรรมาราม) เมื่อกลับมาถึงบริเวณหาดอ่าวหน้าทอนทรงมีพระราชปฏิสันภารกับราษฎรที่มาเข้าเฝ้าอีกครั้ง

ภาพเสด็จพระราชดำเนินประพาสเกาะสมุย พ.. 2505 ถ่ายโดยนายอาจิณ จันทรัมพร ข้าราชการสรรพสามิตของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมีโอกาศสรับเสด็จฯ ในฐานะที่เป็นคนเกาะสมุยและรับราชการอยู่ที่อำเภอเกาะสมุย ภาพเหล่านี้ทำให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมอันงดงาม ธรรมชาติอันแสนสวย สงบ สะอาดของเกาะสมุยเมื่อ 58 ปีล่วงมาแล้ว

อธิบายโดย ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 13 มกราคม พ.ศ.2560