วันชาติ 24 มิถุนายน 2482 : รัชกาลที่ 8 ทรงอวยพรประชาชนผ่านพระราชโทรเลข

รัชกาลที่ 8
ภาพรัชกาลที่ 8 จาก "เจ้านายเล็กฯ-ยุวกษัตริย์" สมเด็จพระเจ้าพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 วันที่คณะราษฎรกระทำการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ เป็นระบอบประชาธิปไตย เป็นผลให้คณะราษฎรมีอำนาจปกครองบ้านเมือง และยกฐานะให้วันที่พวกเขาเปลี่ยนแปลงการปกครองกลายเป็น “วันชาติ” ครั้งแรก พ.ศ. 2482

จากการผลักดันของพันเอก หลวงพิบูลสงคราม (ตำแหน่ง ณ ขณะนั้น) มีประกาศให้วันที่ 23 – 25 มิถุนายนเป็นวันหยุด มีการเฉลิมฉลองทั่วทั้งแผ่นดิน ในทุกภาคส่วนของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเหล่าข้าราชการ หรือประชาชน ก็ให้ความร่วมมือกับงานอย่างดี และ สิ่งที่ประชาชนได้รับในงานเฉลิมฉลองวันชาติครั้งแรก นั้นคือ “คำอวยพร” จาก “สถาบันพระมหากษัตริย์”

เนื่องด้วยวันชาติ เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ ทางรัฐบาลใช้สื่อมวลชนทั้งหลายในการประโคมข่าวออกไป ไม่ว่าจะเป็นการกล่าวปราศรัยของคณะราษฎรผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง หรือหนังสือพิมพ์ที่ตีพิมพ์เรื่องราวของวันที่ 24 มิถุนายน เป็นผลให้ข่าวสารวันชาตินั้นกระจายออกไปอย่างกว้างขวาง

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร หรือรัชกาลที่ 8 ทรงครองราชย์ในช่วงเวลานั้น ขณะที่ประทับ ณ เมืองโลซานน์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ได้ส่งพระราชโทรเลขเพื่อทรงอวยพรประชาชนชาวไทยในวาระโอกาสวันชาติ ซึ่งเป็นการแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ต่อผองไทยทั้งปวง และความใส่พระทัยต่อกิจการบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ทรงเขียนพระราชโทรเลขที่มีเนื้อความที่เป็นการอวยพรแก่ชาวไทย ดังนี้

คนะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

กรุงเทพฯ

“เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลแห่งวันชาติของเรานี้ ข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนามาด้วยความยินดียิ่งขอให้ประชาชาติของเราและชาวไทยจงมีความสุขสมบูรณ์ทุกประการ”

(พระปรมาภิไธย) อานันท

 ในวันชาติ 2 ปีต่อมา พระองค์ท่านก็ทรงส่งพระราชโทรเลขข้อความอวยพรประชาชนไทยเช่นเดิม

แต่หลังจาก พ.ศ.2484 พระราชโทรเลขอวยพรประชาชนก็ขาดช่วงไป เนื่องในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ที่กำลังอุบัติขึ้นในทวีปยุโรป เป็นผลให้การสื่อสารทางโทรเลขไม่เป็นที่สะดวก พระราชโทรเลขอวยพรคราวนี้จึงเป็นคราวสุดท้าย

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


ข้อมูลจาก :

ณัฐกมล ไชยสุวรรณ.  (2562, มิถุนายน) “วันชาติ 24 มิถุนายน : ความรุ่งโรจน์และการร่วงโรยผ่านการนำเสนอของสื่อมวลชน”, ศิลปวัฒนธรรม.ปีที่ 40 (ฉบับที่ 8)

พระราชโทรเลขของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอวยพรประชาชนชาวไทยในโอกาสวันชาติ, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 (3 กรกฎาคม 2482), หน้า 1000 – 1001


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 24 มิถุนายน 2562