24 มิ.ย. 2475 เวลา 6 น. พระยาพหลฯ อ่านประกาศคำแถลงการณ์ของคณะราษฎรฉบับแรก

เหล่าทหารที่มารวมตัวกันบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้าเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เพื่อชมการฝึกยุทธวิธีทางการทหารแผนใหม่ตามแผนของฝ่ายคณะราษฎรที่ไม่มีกำลังทหารที่แท้จริงอย่างเพียงพอ

“เวลาเช้ามืดของวันที่ 24 มิถุนายน [2475] ซึ่งเป็นวันที่คณะราษฎรได้วางแผนและนัดหมายกันไว้ ณ ลานพระบรมรูปทรงม้าหน้าพระที่นั่งอนันตสมาคม ได้มีกำลังทหารบก ทหารเรือ และหน่วยรถถังพร้อมด้วยอาวุธตั้งแถวเพื่อรอฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทั้งนี้เพราะกรมยุทธศึกษาทหารบกได้มีคำสั่งให้ทหารทุกหน่วยไปพร้อมกันที่ลานพระบรมรูปทรงม้าก่อนเวลา 6 นาฬิกา เพื่อรับการฝึกยุทธวิธีแผนใหม่ ซึ่งจะอำนวยการฝึกโดยนายพันเอก พระยาทรงสุรเดช อาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิชาทหาร โรงเรียนนายร้อยทหารบก

ครั้นถึงเวลา 6 นาฬิกาตรงตามที่นัดหมาย นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ได้แสดงตนต่อหน้าแถวทหาร และได้อ่านประกาศคำแถลงการณ์ของคณะราษฎรฉบับแรก ต่อหน้าแถวทหารนั้น ความในประกาศฉบับนั้นมีว่าดังนี้ ‘ราษฎรทั้งหลาย…’”

ที่มา: รัฐสภาไทยในรอบ 42 ปี [พ.ศ. 2475-2517] บันทึกโดย นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ อดีตเลขาธิการรัฐสภา

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป