พระเจ้าแผ่นดินสยามทรงสั่งห้าม “ไทย-มอญ-ลาว” สมสู่กับฝรั่งนอกรีต ฝ่าฝืนโทษถึงตาย

ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา แสดงให้เห็นชายหญิงต่างชาติขณะเข้าบทรักอยู่ในตัวอาคาร

พระราชกำหนดเก่าบทที่ 36 ว่าด้วยการห้ามไทยมอญลาวเสพย์เมถุนธรรมกับชาวต่างประเทศผู้ถือมิจฉาทิฏฐิ แห่งกฎหมายตราสามดวงซึ่งมีการชำระขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 1 มีใจความตอนหนึ่งว่า

“…ด้วยสมเดจ์พระพุทธิเจ้าอยู่หัวทรงพระกรรุณาตำหรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ทุกวันนี้แขกฝรังอังกฤษคุลามะลายูนาๆ ประเทศเข้ามาสู่พระบรมโพทธิสมภารเปนอันมาก แต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ห้ามอย่าให้ไทมอญลาวลอบลักไปซ่องเสพเมถุนณธรรมด้วยแขกฝรั่งอังกฤษคุลามะลายู ซึ่งถือฝ่ายมิดฉาทิฐิ เพื่อจะมิให้ฝูงทวยราฎรไปสู่อบายทุกข ให้อยู่ตามสัมมาทิฐิอย่าให้ระคนปนกัน…

ถ้าผู้ใดมิฟังลอบลักไปซ่องเสพเมถุนณธรรมด้วยผู้ถือมิดฉาทิฐิ พิจารณาสืบสาวจับได้ จะเอาตัวผู้ซึ่งไปซ่องเสพด้วยผู้ถือฝ่ายมิดฉาทิฐิเปนโทษถึงสิ้นชีวิตร…”

อ่านเพิ่มเติม :


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 11 กันยายน 2559