ขรรค์ขัย-สุจิตต์ บุก ‘เมืองศรีเทพ’ ถกปมศูนย์กลาง ‘ทวารวดี’ จริงหรือ?

ย้อนชม รายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว “ทวารวดี เมืองศรีเทพ ลุ่มน้ำป่าสัก จ. เพชรบูรณ์” ออนแอร์เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น [อ่านความแบบย่อๆ ก่อนชมรายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว]

ปรางค์ศรีเทพ เมื่อสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสด็จ พ.ศ. 2447 [จากหนังสือ ศรีเทพ กรมศิลปากรพิมพ์ พ.ศ. 2561 หน้า 8]

เมืองศรีเทพ ไม่ใช่ชื่อเดิม

เป็นชื่อเรียกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ราว 200 ปีมานี้ สมัยยังมีชีวิตเมื่อ 1,500 ปีมาแล้ว (พ.ศ. 1000) ชื่ออะไร? ไม่รู้ เพราะไม่เคยพบจารึกชื่อเมือง แต่มีนักวิชาการผู้ใหญ่ เสนอชื่อว่า “ศรีจนาศะ” ในจารึกหลักหนึ่ง แต่ยังไม่ยุติ

เขาถมอรัตน์

ชื่อศรีเทพ

“ศรีเทพ” เป็นชื่อเก่าสมัยต้นอยุธยา พบในพระไอยการตำแหน่งนาพลเรือน มีตำแหน่ง “หมอศรีเทพ” กรมหมอช้าง [คู่กับ “หมอศรีทณ” (ศักดินา 200)]

นอกจากนั้นยังพบชื่อ “พันบุตรศรีเทพ” (สมัยพระไชยราชา กับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์) เกี่ยวข้องกับกำลังคนบ้านมหาโลก ลุ่มน้ำป่าสัก เชื้อสายเจ้าน

ยกย่องภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางตะวันตกแม่น้ำป่าสัก ปัจจุบันเรียก เขาถมอรัตน์

พบโครงกระดูกมนุษย์ และเครื่องมือเครื่องใช้ มีชุมชนบ้านเมืองเครือญาติเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนค้าขายรอบๆ อ่าวไทย, อ่าวเมาะตะมะ, อ่าวตังเกี๋ย

ชมรายการ ขรรค์ชัย-สุจิตต์ ทอดน่องท่องเที่ยว


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 21 พฤษภาคม 2562