ประมวลภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (ขาไป) ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค (ภาพจากหนังสือ รายการละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7)

ในการ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ช่วงสุดท้ายคือการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารค ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2468 (นับระบบปีปัจจุบันเป็น พ.ศ. 2469)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินจากพระบรมมหาราชวัง บริเวณท่าราชวรดิษฐ์ เสด็จไปวัดอรุณราชวรารามโดยขบวนเสด็จพระราชดำเนินหยุหยาตราทางชลมารค และเสด็จพระราชดำเนินคืนสู่พระบรมมหาราชวังด้วยขบวนหยุหยาตราทางชลมารคเช่นเดิม อันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยครบถ้วนสมบูรณ์

ก่อนวันเสด็จพระราชดำเนินเลียนพระนครทางชลมารค เจ้าพนักงานแต่งพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ผูกม่านทองประจำเสาพระที่นั่ง และปลูกพลับพลารองรับพระบรมวงศานุวงศ์ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน ราชทูตจากต่างประเทศ ตลอดจนบรรดาประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ ครั้นเมื่อถึงวันที่ 3 มีนาคม เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ถึงท่าราชวรดิษฐ์ เสด็จประทับพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัยทอดพระเนตรขบวนเรือพระราชพิธี (ริ้วขบวนหน้า)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จประทับพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ทอดพระเนตรปล่อยเรือขบวนหน้า (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เจ้านายฝ่ายในเฝ้ารับเสด็จฯ ที่พลับพลาท่าราชวรดิษฐ์ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉลองพระองค์และพระภูษาสีเขียว ทรงพระมหามาลาเส้าสูงสีเขียว ทอดพระเนตรเรือพระราชพิธีริ้วขบวนหน้าเสร็จแล้ว เสด็จลงประทับเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ ทรงพระมหากฐินน้อยแล้วเสด็จลงเรือพระที่นั่งศรีสุพรรณหงส์ ประทับบนพระราชอาสน์ภายในบุษบก แล้วจึงเสด็จฯ ทางชลมารคไปวัดอรุณราชวราราม

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จพระราชดำเนินจากพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย ลงประทับเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เรือพระที่นั่งล่องตามแม่น้ำ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เรือขบวนหน้าล่องตามแม่น้ำ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเรือล่องตามแม่น้ำ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ถึงท่าวัดอรุณฯ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จฯขึ้นท่าวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเรือพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครทางชลมารคถึงหน้าวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เทียบท่าพระฉนวน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ทรงเปลื้องพระชฎามหากฐินน้อย ทรงพระมหามาลาเส้าสูง แล้วเสด็จฯ เข้าวัดอรุณราชวราราม ประทับพระราชยานโดยขบวนราบ

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเข้าอยู่หัว เสด็จฯ ขึ้นท่าวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เรือพระที่นั่งเทียบท่าวัดอรุณฯ โดยมีเรืออเนกชาติภุชงค์ทอดบังลังก์กัญญาเป็นเรือพลับพลา (ภาพจากหนังสือ รายการละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ถอยจากท่าวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชยานเทียบเกยหน้าวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประทับพระราชยานเทียบเกยหน้าวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนสักการะบูชาพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 และทรงจุดเครื่องทองน้อยบูชาพระพุทธนฤมิตร และโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าพนักงานพระภูษามาลาเชิญทรงสพักตาดถวายพระพุทธธรรมมิศรราช

เมื่อเสร็จพระราชพิธีแล้ว ทรงพระชฎามหากฐินน้อย ประทับเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เหนือพระราชอาสน์ในบุษบก จากนั้นเรือขบวนพยุหยาตราทางชลมารคออกจากท่าวัดอรุณราชวรารามสู่ท่าราชวรดิษฐ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : ขบวนเรือกลับลำที่หน้าวัดอรุณราชวราราม (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เสด็จลงประทับในเรืออนันตนาคราช ที่ท่าวัดอรุณราชวรารามขากลับ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช แห่กลับมาท่าราชวรดิษฐ์ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)

เมื่อเรือพระที่นั่งเทียบท่าราชวรดิษฐ์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลื้องชฎามหากฐินน้อย ทรงพระมหามาลาเส้าสูง แล้วพระราชดำเนินสู่เกยประทับพระราชยาน เสด็จฯ โดยขบวนราบคืนสู่พระบรมมหาราชวังทางประตูเทวาภิรมย์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จลงจากพระราชยาน ขึ้นพระที่นั่งราชกิจวินิจฉัย กลับเข้าพระบรมหาราชวัง (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/)
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 : พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประทับพระราชยานเสด็จพระราชดำเนินคืนสู่พระบรมมหาราชวัง (ภาพจากหนังสือ รายการละเอียด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7)

ขอบคุณภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ โดย คลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด https://oer.learn.in.th/

ชมภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 7 เพิ่มเติม