“ระฆังใหญ่สุดในไทย” ที่วัดกัลยาณมิตร ช่างไทยหล่อไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ 3 ครั้ง

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของพระวิหารหลวง เป็นที่แขวน ระฆัง ใบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพระสุนทรสมาจาร (พรหม) และคณะกรรมการ 7 คน มอบหมายในช่างทำการหล่อถวายแด่พระพุทธไตรรัตนนายก

ช่างไทยหล่อ 1 ครั้งไม่สำเร็จ ช่างญี่ปุ่นหล่อ 3 ครั้งจึงสำเร็จโดยนายฟูจิวารา เมื่อ พ.ศ. 2474 ระฆัง มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 192 เซนติเมตร มีน้ำหนัก 13 ตัน

ระฆังใหญ่เมื่อหล่อสำเร็จแล้ว พ.ศ. ๒๔๗๔

ส่วนหอระฆังสำหรับแขวนระฆังใหญ่นี้มี 2 ชั้น ชั้นบนประดิษฐานพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ชั้นล่างแขวนระฆังใบใหญ่ มีบันไดขึ้นลงทั้ง 4 ด้าน เริ่มสร้าง พ.ศ. 2476 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2478

หอระฆัง วัดกัลยาณมิตร

ข้อมูลจาก: หนังสือ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร โดย ธัชชัย ยอดพิชัย. วัดกัลยาณมิตรจัดพิมพ์ พ.ศ.2553.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ.2561