อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท : เสาหินและเพิงหินอายุหลายพันปี

“หอนางอุสา” ไฮไลต์ของอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท เป็นเพิงหินสูงรูปร่างแปลกตาคล้ายดอกเห็ด ล้อมรอบด้วยใบเสมา แสดงให้เห็นถึงการเป็นเขตศักดิ์สิทธิ์หรือพัทธสีมาของสงฆ์เมื่ออดีตกาลนานนับพันปีมาแล้ว มนุษย์ได้ขึ้นมาดัดแปลงหอนางอุสาให้เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ โดยการสกัดพื้นที่ใต้หลังคาแล้วก่อหินทำเป็นห้องขนาดเล็กและนำหลักเสมามาปักล้อมรอบทั้ง ๘ ทิศ (ภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร)

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ที่ตั้งบนภูพระบาท เทือกเขาภูพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ประวัติและความสำคัญ
ชื่อ “ภูพระบาท” มีที่มาจากรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนเทือกเขาหินทรายแห่งนี้ และภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท นอกจากนี้ ยังมีเสาหินและเพิงหินขนาดใหญ่กระจายตัวอยู่ทั่วไป เพิงหินเหล่านี้เป็นหินทรายในหมวดหินภูพาน สมัยครีเทเชียส Cretaceous period) ราว ๑๓๐ ล้านปีมาแล้ว ที่ถูกกระบวนการทางธรรมชาติกัดเซาะ มาเป็นเวลาหลายล้านปี ทำให้สภาพภูมิประเทศแปรเปลี่ยนเป็นเสาหินและเพิงหินรูปร่างสวยงามแปลกตาเช่นในปัจจุบัน

“กู่นางอุสา” เป็นเพิงหินขนาดเล็กที่มีใบเสมามาปักล้อมรอบทั้ง 8 ทิศ จึงเป็นศาสนสถานเนื่องในศาสนาพุทธ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๖ หรือราวพันปีมาแล้ว อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี (ภาพจากเพจ : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท)

เสาหินและเพิงหินดังกล่าวยังพบร่องรอยการใช้พื้นที่ของมนุษย์ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุหลายพันปี และได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน “พระพุทธบาทบัวบก” ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๒ ตอนที่ ๗๕ เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๔๗๘ และได้มีการประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานเพิ่มเติมในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๔ นับแต่นั้นมา จึงมีการสำรวจศึกษาและเผยแพร่ข้อมูลทางโบราณคดีของภูพระบาทเรื่อยมา สมเด็จพระเทพรัตนรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท” อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๕

สนใจติดต่อสอบถาม/เข้าชมโบราณสถานหรือทำกิจกรรมการเรียนรู้ ณ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท สามารถติดต่อได้ที่ 042-219837, 042-219838 Facebook : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท
บริการรถกอล์ฟฟรีสำหรับผู้พิการหรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ บริการวิทยากรเพื่อให้ทุกท่านไม่พลาดข้อมูลในการชมโบราณสถาน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร และเพจ: อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท]

(ภาพจากเพจ : อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท)

 


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2562