“ป้อมท่าโพธิ์” ป้อมปราการเมืองลพบุรี สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

ป้อมท่าโพธิ์ในปัจจุบันที่มีบ้านเรือนประชนสร้างชิดติดโบราณสถาน

ป้อมท่าโพธิ์ เป็นป้อมขนาดใหญ่ริมแม่น้ำบางขาม คูเมืองธรรมชาติของเมืองลพบุรีด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ลักษณะป้อมรูปหัวลูกศรสามารถมองเห็นและใช้ปืน หรือปืนใหญ่ที่ตั้งอยู่บนป้อม ยิงโจมตีสำหรับป้องกันเมืองได้ทุกทิศทาง บนกำแพงป้อมมีใบบังสำหรับบังการมองเห็นและป้องกันการโจมตี

ป้อมปราการเมืองลพบุรี สร้างสมัยทวารวดี ประกอบด้วยกำแพงเมือง ป้อมประตู หอรบ ของเดิมแข็งแรงมากทั้ง 4 ด้าน คงสร้างมาแต่สมัยทวารวดีและสร้างเพิ่มเติมขึ้นในสมัยพระราเมศวร เสด็จไปครองเมืองลพบุรี ในแผ่นดินพระมหาจักรพรรดิโปรดฯ ให้รื้อกำแพงเมืองเดิมเสียเพราะเกรงข้าศึกจะยึดเป็นที่มั่น และมาสร้างเพิ่มเติมใหม่ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สร้างเฉพาะตอนพระราชวังและป้อมมุมเมือง และสร้างประตูเมืองใหม่

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ป้อมท่าโพธิ์ในปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอการบูรณปฏิสังขรณ์

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป