19 กรกฎาคม 2409 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวช

วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2409 (วันพฤหัส เดิือน 8 ขึ้น 7 ค่ำ ปีขาล) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงผนวชเป็นสามเณรตามราชประเพณี  โดยวันที่ 18 กรกฏาคม มีพระราชพิธีสมโภชที่พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย

วันรุ่งขึ้น (วันที่ 19 กรกฎาคม) ให้ทรงพระยานมาศจากพระที่นั่งอนัตนสมาคมแห่กระบวนใหญ่ ออกประตูเทวาพิทักษ์ไปทางถนนเจริญกรุง ถนนเฟื่องนคร เลี้ยวกลับทางถนนบำรุงเมือง เข้าประตูสวัสดิโสภาประทับพลับพลาเปลื้องเครื่องหน้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผลัดเครื่องทรง และทรงโปรยทานแล้ว เสด็จเข้าในพระอุโบสถ ทรงรับบรรพชาต่อพระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ในที่ประชุมสงฆ์ ครั้นผนวชแล้ว เสด็จประทับอยู่ในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามคืนหนึ่ง เย็นวันนั้นพระสงฆ์สวดมนต์ฉลองในที่พระอุโบสถ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นสามเณร (ภาพจากหนังสือ “ประมวลภาพพระปิยมหาราช” ของเอนก นาวิกมูล)

รุ่งขึ้น ณ วันศุกร์ เดือน 8 ขึ้น 8 ค่ำ ( วันที่ 20 กรกฎาคม) เลี้ยงพระแล้วจึงทรงรถพระที่นั่งกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ มีกระบวนแห่ไปส่งเสด็จ ณ วัดบวรนิเวศฯ โปรดให้เสด็จประทับอยู่ที่พระปั้นหยา ที่พระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จประทับอยู่เมื่อครั้งทรงผนวช


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2562