14 ธันวาคม : วันพระยาอนุมานราชธน

พระยาอนุมานราชธน

วันที่ 14 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของ พระยาอนุมานราชธน (ยง เสฐียรโกเศศ) ผู้ที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก โดยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)

พระยาอนุมานราชธน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2431 โดยปีนี้ (พ.ศ. 2564) จะครบรอบวันคล้ายวันเกิด 133 ปี ท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ภาษาไทย โบราณคดี นิรุกติศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศาสนาและประเพณี โดยเฉพาะวิชาวัฒนธรรม

ท่านได้นิพนธ์เรื่องราวทางวัฒนธรรมเป็นภาษาต่างประเทศเป็นจำนวนมาก อาทิ Introducing Cultural Thailand in Outline เป็นต้น อีกทั้งเป็นอาจารย์พิเศษระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ท่านทำงานรับราชการ และมีผลงานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด ท่านจึงได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “เสฐียรโกเศศ” ท่านยังสร้างผลงานทางวิชาการ สารคดี และบันเทิงคดี ซึ่งได้พิมพ์เผยแพร่จำนวนมากกว่า 200 เรื่อง ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักและเป็นประโยชน์ที่มอบความรู้ ความบันเทิงให้กับชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นอย่างมาก

พระยาอนุมานราชธน ภาพจากหนังสือ “พระยาอนุมานราชธน ปราชญ์สามัญชนผู้เนรมิต ความเป็นไทย'” (มติชน, 2556)

นักปราชญ์ชาวไทยท่านนี้ นำความรู้ที่ตนมีสร้างสรรค์ผลงานอย่างเต็มที่ ผลิตความรู้ให้ลูกหลานไม่จบสิ้น ถึงระยะเวลาล่วงเลยกว่าศตวรรษแล้วก็ตาม ความดีและความรู้ของท่านยังปรากฏให้เห็นเด่นชัดเหมือนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นาน

คลิกอ่านเพิ่มเติม : พระยาอนุมานราชธน สร้างมโนทัศน์ “ชนบทไทยนี้ดี” ฤๅเป็นเครื่องมือต้านคอมมิวนิสต์?


อ้างอิง

อนุมานราชธน, พระยา. (2532). วรรณกรรมเลือกสรรสำหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรก เมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ.2561