พระยามานวราชเสวี: ภาษีมรดกต้อง “ยุติธรรม”

“ร่างพระราชบัญญัติอากรมฤดก นอกจากตัวหนังสือแล้วยังต้องมีวิธีปฏิบัติการในเรื่องค่าใช้จ่ายและรายได้…

ถ้าได้ออกกฎหมายแล้ว เราต้องให้ยุตติธรรมและให้สมควร เราต้องเก็บให้เหมือนๆ กัน ต้องรักษาความเที่ยงธรรมว่าอย่างไรควรและไม่ควร

ที่จริงร่างพระราชบัญญัติอากรมฤดกนี้บางคนเห็นว่าน่ากลัว คนที่มีเงินตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปควรเก็บให้มาก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอจงไว้ใจให้ทำ

แต่ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามที่จะทำให้เร็วที่สุด เพราะคนที่มีเงินตั้งล้านที่แก่แล้วมีหลายคน ถ้ารอช้าเราก็จะขาดเงินไป”

พระยามานวราชเสวี
คำอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ครั้งที่ ๕๐/๒๔๗๕
วันศุกร์ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๕*

* เวลานั้นนับปีใหม่ในเดือนเมษายน ในที่นี้หากนับตามปัจจุบันจะเป็นปี ๒๔๗๖ – หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเดือนมิถุนายน ๒๔๗๕

(จากศิลปวัฒนธรรม ฉบับ กันยายน 2558)