ชาวจีนในเครื่องพันธนาการ

AFP PHOTO / AGENCE FULGUR

ข้อมูลของเอเอฟพีระบุว่า ภาพถูกถ่ายในสมัยทศวรรษที่ 30 ซึ่งจีนได้ก้าวสู่ยุคสาธารณรัฐแล้ว แต่ข้อมูลดูจะไม่สอดคล้องกับยุคสมัย และที่มาของภาพอีกแหล่งหนึ่งระบุว่าภาพถูกถ่ายเมื่อ ค.ศ. 1870 ก่อนหน้าเวลาที่เอเอฟพีระบุถึง 60 ปี