นายปรีดี พนมยงค์ ทูตสันถวไมตรีไทย พ.ศ. ๒๔๘๙

ภายหลังจากเหตุการณ์กรณีสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล นายปรีดี พนมยงค์ได้กราบบังคมทูลลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.. ๒๔๘๙ ประกอบกับในเวลานั้นเป็นช่วงต้นของการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ ๒ รัฐบาลของหลายประเทศที่เป็นสมรภูมิสงครามทั้งในเอเชียและยุโรปจึงมีแนวความคิดที่จะแลกเปลี่ยนคณะทูตสันถวไมตรีเพื่อฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างกัน  รัฐบาลไทยในขณะนั้นจึงได้มอบหมายในนายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโสและอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาเป็นหัวหน้าคณะทูตสันถวไมตรีเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศ คณะทูตสันถวไมตรีของรัฐบาลไทยได้ออกเดินทางเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.. ๒๔๘๙ โดยได้ไปเยือนประเทศจีน (รัฐบาลก๊กมินตั๋ง) เป็นแห่งแรกจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กสวีเดนรวมจำนวนทั้งสิ้น๙ประเทศ

ภาพที่ปรากฏทั้งหมดในชุดนี้ถ่ายโดยช่างภาพของรัฐบาลอังกฤษประกอบด้วยเหตุการณ์ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๘ ธันวาคม พ.. ๒๔๘๙ มีรายละเอียดดังนี้

ภาพที่ งานเลี้ยงรับรองคณะทูตสันถวไมตรี ๑๙ ชาติ ซึ่งเข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่ที่ Penderlay Manor, Tring วันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.. ๒๔๘๙

ภาพที่ คณะทูตสันถวไมตรีไทยเยี่ยมชมศูนย์บ้านพักเด็กของรัฐที่ Harpender วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.. ๒๔๘๙

ภาพที่ คณะทูตสันถวไมตรีไทยเยี่ยมชมที่ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลเด็กในกรุงลอนดอน ถนน Great Ormond Street เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.. ๒๔๘๙

ทั้งนี้คณะทูตสันถวไมตรีของนายปรีดี พนมยงค์ ได้ปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลของการสร้างสัมพันธภาพกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี  คณะทูตสันถวไมตรีได้เดินทางกลับมาถึงกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.. ๒๔๙๐รวมระยะเวลาที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศ๓เดือนเศษ

อธิบายโดย นายธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

๑๘ มกราคม .. ๒๕๖๐