พิธีเปิดสะพานเดชาติวงศ์ พ.ศ. ๒๔๙๓

1ในช่วงก่อนสงครามมหาเอเชียบูรพา รัฐบาลของจอมพล ป. พิบูลสงคราม มีนโยบายที่จะขยายเส้นทางคมนาคมทางบกขึ้นมาทดแทนการคมนาคมทางน้ำและทางรถไฟ โดยมีจุดประสงค์ทางความมั่นคงเป็นหลัก และเพื่อเป็นการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างภูมิภาคภายในประเทศให้ทั่วถึงกัน ใน พ.. ๒๔๘๑ จึงได้มีการสร้างถนนพหลโยธิน (เดิมชื่อ ถนนประชาธิปัตย์) เพื่อให้เป็นถนนสายหลักจากกรุงเทพฯขึ้นสู่ภาคเหนือไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ จึงได้มีโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดนครสวรรค์

นายปฐม โพธิ์แก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำลังตัดแพรเปิดสะพาน (คนถือกรรไกร)
นายปฐม โพธิ์แก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กำลังตัดแพรเปิดสะพาน (คนถือกรรไกร)
นายปฐม โพธิ์แก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม – นั่งซ้าย
นายปฐม โพธิ์แก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม – นั่งซ้าย

2-3

กรมทางหลวงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก่อสร้างสะพานดังกล่าวโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่พ.. ๒๔๘๕ แต่ด้วยอยู่ในสภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒ การก่อสร้างจึงเป็นไปด้วยความล่าช้า เมื่อสงครามโลกเสร็จสิ้นลง (..๒๔๘๘) กรมทางหลวงจึงดำเนินการจนแล้วเสร็จ เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว ๔๐๔.๕ เมตร กว้าง ๖.๕๐ เมตร ทางเท้าข้างสะพาน ๑ เมตร และได้กระทำพิธีเปิดสะพาน เมื่อวันที่ ๑ กันยายน พ.. ๒๔๙๓ โดยมีนายปฐม โพธิ์แก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิด และเพื่อเป็นเกียรติแก่หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวงผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในการจัดสร้างสะพานแห่งนี้ รัฐบาลจึงนำนามสกุลเดชาติวงศ์มาเป็นชื่อสะพาน

ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๙