ประติมากรรมฝีพระหัตถ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรรูปหล่อพระพุทธปฏิมา

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานประติมากรรมในระหว่างพุทธศักราช 2508-2512 เมื่อแรกทรงเป็นงานอดิเรกและการศึกษาประติมากรรมให้ครอบคลุมทุกแขนง ผลงานช่วงต้นเป็นประติมากรรมส่วนพระองค์ ได้แก่ รูปปั้นผู้หญิงนั่งคุกเข่าสูง 9 นิ้วที่ทรงปั้นด้วยดินน้ำมัน และรูปปั้นสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครึ่งพระองค์ สูง 12 นิ้ว

ความสนพระทัยในศิลปะแขนงนี้เริ่มขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2507 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในงานแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ทอดพระเนตรรูปปั้นเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรยาณวงศ์ ผลงานของ ศาสตราจารย์ไพฑูรย์ เมืองสมบูรณ์ จึงมีพระราชดำรัสให้ ศาสตราจารย์ไพฑูรย์เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายงานออกแบบปั้นพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ฯลฯ                                                                                                       

พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร
พระพุทธรูปปางประทานพร ภปร

ต่อมามีพระราชประสงค์ให้แกะแม่พิมพ์พระพิมพ์ส่วนพระองค์ และปั้นหุ่นพระพุทธนวราชบพิตรเพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัย ก่อนจะทรงสร้าง และทรงหล่อด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชบริพาร รวมทั้งประชาชนผู้ต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ

ที่มา: สารานุกรมพระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 60 ปี แห่งการครองราชย์