ประมวลภาพเครื่องประกอบในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระมหาเศวตฉัตร หรือพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่สำคัญยิ่ง (ภาพจาก หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระมหาเศวตฉัตร หรือพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถือเป็นเครื่องราชกกุธภัณฑ์ที่สำคัญยิ่ง เป็นฉัตร 9 ชั้นหุ้มผ้าขาว มีระบาย 3 ชั้น ขลิบทองแผ่ลวด มียอด ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทองสำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงรับพระบรมราชาภิเษกแล้ว ใช้แขวนหรือปักเหนือพระราชอาสน์ ราชบัลลังก์ในท้องพระโรงพระมหาปราสาทราชมณเฑียร (ภาพจาก หนังสือประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระสุพรรณบัฏ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระสุพรรณบัฏ เฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
พระมหาพิชัยมงกุฎ (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระแสงขรรค์ชัยศรี (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
ธารพระกร (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
วาลวิชนี (พัดและแส้) (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
ฉลองพระบาทเชิงงอน (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
เครื่องราชูปโภค พระแสงตรี พระแสงจักร พระแสงดาบ พระแสงธนู วาลวิชนี และฉลองพระบาท
พระแสงดาบต่างๆ จากบนลงล่าง พระแสงดาบคาบค่าย พระแสงขรรค์ชัยศรี พระแสงดาบใจเพชร พระแสงดาบเวียด (ภาพจาก หนังสือประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระราชลัญจกรพระครุฑพ่าห์ประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ที่ขอบรอบพระราชลัญจกรจารึกพระปรมาภิไธย (ภาพจาก หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก)
พระมหาสังข์ทักษิณาวัฏ
พระมหาสังข์เดิม
พระธำมรงค์รัตนวราวุธสำหรับพระมหากษัตริย์ทรงในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พระเต้าเบญจคัพย์ใหญ่
พระเต้าปทุมนิมิตเงิน ทอง นาก / ภาพจาก : ณัฏฐภัทร จันทวิช. พระราชพิธีบรมราชาภิเษก. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, 2530).