“หอพระเจ้า” หอพระสุราลัยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง

(ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

หอพระสุราลัยพิมาน เดิมเรียกว่า “หอพระเจ้า” พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างคู่กันกับหอพระธาตุมณเฑียร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระที่นั่งไพศาลทักษิณ ในพระบรมมหาราชวัง

ภายในประดิษฐานปูชนียวัตถุสำคัญ ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธรูปสำคัญต่างๆ แห่งสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า

ภายในหอพระสุราลัยพิมานที่ประดิษฐานปูชนียวัตถุสำคัญ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

 


[ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร] (ภาพถ่ายเก่าสมัยรัชกาลที่ 5 จาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 29 ตุลาคม พ.ศ.2561

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป