ภาพเก่าเล่าอดีต : พระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคม

ภาพพระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๕๙

พระที่นั่งอนันตสมาคม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๔๕๐ ซึ่งเป็นวันเดียวกับงานพิธีรัชมังคลาภิเษกสมโภชสิริราชสมบัติครบ ๔๐ ปีบริบูรณ์ของพระองค์ท่านโดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เขียนกระแสพระบรมราชโองการบรรจุในศิลาพระฤกษ์ด้วย

เมื่อการก่อสร้างดำเนินไปได้ ๒ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้างจนแล้วเสร็จในพุทธศักราช ๒๔๕๘ ใช้เวลาก่อสร้าง ๘ ปี งบประมาณการก่อสร้าง ๑๕ ล้านบาท

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๕๙

ศิลปวัฒนธรรมนำเสนอ ภาพพระราชพิธีเถลิงพระราชมณเฑียร พระที่นั่งอนันตสมาคม วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๔๕๙ เผยแพร่ภาพโดย ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาพทั้งหมดจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พระมหาเศวตฉัตรประดิษฐานที่เบื้องหลังพระแท่นมนังคศิลารัตนสิงหาศน์ รอการยกขึ้นกางกั้นเหนือพระแท่น

พระแท่นสรงมุรธาภิเษกสนาน
พลับพลาทองและพระแท่นสรงมุรธาภิเษกสนาน
พลับพลาทอง ทางทิศตะวันตกของพระที่นั่งอนันตสมาคม

 


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 5 ตุลาคม พ.ศ.2560