ภาพเก่าเล่าอดีต ถึงฐานราก “พระที่นั่งอนันตสมาคม” ระหว่างการก่อสร้าง

พระที่นั่งอนันตสมาคมในระหว่างการก่อสร้าง

วันที่ 30 กันยายน 2560 วันสุดท้ายของการเปิดให้เยี่ยมชม “พระที่นั่งอนันตสมาคม” ก่อนปิดปรับปรุง

ศิลปวัฒนธรรมขอนำชมภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งอนันตสมาคมขณะดำเนินการก่อสร้างระหว่าง พ.ศ. 2450 – 2459 เผยแพร่ภาพโดย ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาพทั้งหมดจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพระฤกษ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ที่พักรถ
การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องเสวย
การแก้ไขฐานรากใต้มุขด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงสร้างเหล็ก โดมกลางพระที่นั่ง
การก่อสร้างอัฒจันทร์บันได
โครงสร้างเหล็กเสริมในคสล. เหนือห้องอัฒจันทร์
โครงสร้างห้องอัฒจันทร์และมุขเชื่อม
มุขด้านใต้
ภายในท้องพระโรงกลาง มองไปทางทิศตะวันตก
ภายในพระที่นั่ง ด้านตะวันตก