ภาพเก่าเล่าอดีต ถึงฐานราก “พระที่นั่งอนันตสมาคม” ระหว่างการก่อสร้าง

พระที่นั่งอนันตสมาคมในระหว่างการก่อสร้าง

วันที่ 30 กันยายน 2560 วันสุดท้ายของการเปิดให้เยี่ยมชม “พระที่นั่งอนันตสมาคม” ก่อนปิดปรับปรุง

ศิลปวัฒนธรรมขอนำชมภาพถ่ายเก่าพระที่นั่งอนันตสมาคมขณะดำเนินการก่อสร้างระหว่าง พ.ศ. 2450 – 2459 เผยแพร่ภาพโดย ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ภาพทั้งหมดจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางศิลาพระฤกษ์ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2451
การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ที่พักรถ
การวางเหล็กฐานรากใหม่ใต้ห้องเสวย
การแก้ไขฐานรากใต้มุขด้านตะวันออกเฉียงเหนือ
โครงสร้างเหล็ก โดมกลางพระที่นั่ง
การก่อสร้างอัฒจันทร์บันได
โครงสร้างเหล็กเสริมในคสล. เหนือห้องอัฒจันทร์
โครงสร้างห้องอัฒจันทร์และมุขเชื่อม
มุขด้านใต้
ภายในท้องพระโรงกลาง มองไปทางทิศตะวันตก
ภายในพระที่นั่ง ด้านตะวันตก

 

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป