“๑ ศตวรรษ ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการ

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายทางวิชาการเนื่องในโอกาสฉลองอายุ ๑๐๐ ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ในวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

ผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) ไม่ต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้า ลงทะเบียนได้หน้างาน

ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ราชบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ และประธานกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย เป็นผู้มีความรอบรู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งด้านคณิตศาสตร์ การอ่านจารึกและอักษรโบราณ ประวัติศาสตร์ไทย ภาษาถิ่นตระกูลไท วรรณกรรมท้องถิ่น และการประพันธ์ ท่านเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ (แม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช ๒๔๘๒ ปัจจุบันแม้ท่านเกษียณอายุราชการมาเป็นเวลาเกือบ ๔๐ ปีแล้ว แต่ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ครูถ่ายทอดความรู้สรรพวิชาและเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานต่าง ๆ มาโดยตลอด ทั้งยังค้นคว้าเรียบเรียงหนังสือสำคัญซึ่งส่งผลต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหลายเรื่อง เช่น มังรายศาสตร์ โคลงนิราศหริภุญชัย ลายสือไท พจนานุกรมไทอาหม-ไทย จารึกล้านนาภาค ๑ เป็นต้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กลุ่มประวัติศาสตร์ โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๐๔๐ – ๕ ต่อ ๓๐๐๔