“ฉลอง ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี” กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมในวาระสำคัญ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ที่ผ่านมา นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานฉลอง ๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี โดยมีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมงานแถลงข่าว ณ โรงละครแห่งชาติ (โรงเล็ก)

คณะกรรมการจัดงานฉลองกรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี ได้ร่วมกันพิจารณาจัดกิจกรรมในโอกาส ๒๕๐ ปีแห่งการสถาปนากรุงธนบุรี และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐต่ออาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมืองเป็นอเนกประการ และเพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักถึงความสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย และการธำรงรักษาเอกราชของชาติบ้านเมือง โดยกำหนดกิจกรรมในวาระสำคัญ นับแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นเวลา ๑ ปี ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ซึ่งจำแนกกิจกรรมหลักได้ ๗ รายการ ดังนี้

๑. การจัดพิมพ์หนังสือชุดเกี่ยวกับสมัยธนบุรีที่หลากหลาย เช่น หนังสือประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ฉบับเยาวชน หนังสือศิลปกรรม ภูมิสถาน วิถีชีวิต เศรษฐกิจ การต่างประเทศในสมัยธนบุรี

๒. การสัมมนาทางวิชาการ โดยมีการสัมมนาใหญ่ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เรื่อง “กรุงธนบุรี : ราชธานีเชื่อมต่อกรุงศรีอยุธยาสู่กรุงเทพฯ” และการเสวนาย่อยตลอดทั้งปี

๓. การบูรณะแหล่งโบราณสถานสมัยธนบุรี เช่น วัดต่าง ๆ ในสมัยธนบุรี โดยกองโบราณคดี กรมศิลปากร

๔. การจัดแสดงทางวัฒนธรรม เช่น การแสดงโขนตอนพระราชนิพนธ์ และการละเล่นต่าง ๆ โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จะจัดการแสดง ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

๕. การจัดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับสมัยธนบุรี เช่น จัดแสดงโบราณวัตถุต่าง ๆ สมุดภาพไตรภูมิ และต้นฉบับเอกสารในสมัยธนบุรี

๖. การจัดทัศนศึกษาตามเส้นทางการเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๗. การจัดสร้างเหรียญที่ระลึกเนื่องในโอกาสฉลองกรุงธนบุรี ๒๕๐ ปี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จะเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติให้เป็นที่ปรากฏ ทั้งจะเป็นการปลูกฝังเยาวชนไทยให้มีทัศนคติอันดีงามต่อชาติบ้านเมือง และมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]