“14 โบราณวัตถุ” จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู สหรัฐฯ เป็นของไทย!!?

ตัวอย่างโบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู สหรัฐอเมริกา (ภาพจากศูนย์ข้อมมูลมติชน)

วันจันทร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ที่ผ่านมา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอาคารดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการอิสระ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย ได้พิจารณาผลการตรวจสอบโบราณวัตถุในครอบครองของพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู (Honolulu Museum of Art) สหรัฐอเมริกา จำนวน ๑๗ รายการ ว่ามีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยหรือไม่ จากการวิเคราะห์ของคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ มีหลักฐานว่าเป็นโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย จำนวน ๑๔ รายการ อาทิ

กำไลสำริด หนึ่งใน 14 โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู สหรัฐอเมริกา (ภาพจากศูนย์ข้อมูลมติชน)

1.กระดึงสำริด พบในแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 1,500-2,000 ปี โดยได้นำมาเปรียบเทียบกับกระดึงสำริดยุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่พบในภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เช่นที่ จ.ลพบุรีและ จ.อุบลราชธานี 2.พระพุทธรูปยืนปางประทานอภัย เป็นลักษณะเฉพาะที่นิยมทำในศิลปะไทยสมัยอยุธยาตอนกลาง สกุลช่างกำแพงเพชร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 เทียบได้กับพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา และเมืองในพระราชอาณาจักร เช่น กำแพงเพชร 3.พระพุทธรูปปางมารวิชัย นั่งขัดสมาธิบนฐาน 3 ขา อันเป็นลักษณะเฉพาะของศิลปะไทยสมัยอยุธยา สกุลช่างกำแพงเพชร อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 เทียบกับพระพุทธรูปประทับบนฐาน 3 ขาที่พบใน จ.พระนครศรีอยุธยาและ จ.กำแพงเพชร และ 4.พระพุทธรูปนาคปรก จัดอยู่ในในศิลปะลพบุรี พุทธศตวรรษที่ 18 เทียบได้กับพระพุทธรูปนาคปรกศิลปะลพบุรี พบที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางของประเทศไทย เช่น จ.สุพรรณบุรี จ.นครราชสีมา เป็นต้น ส่วนอีก ๓ รายการ แหล่งกำเนิดไม่ใช่ประเทศไทยได้แก่ 1.พระคเณศ 2.เศียรพระพุทธรูปและ 3.ประติมากรรมรูปบุรุา โดยที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้กรมศิลปากรทำหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อส่งให้สหรัฐอเมริกาต่อไป

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร หนึ่งใน 14 โบราณวัตถุที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลู สหรัฐอเมริกา (ภาพจากศูนย์ข้อมูลมติชน)

ที่ประชุมฯ ยังมีมติเห็นชอบให้กรมศิลปากรส่งหนังสืออย่างเป็นทางการจากรัฐบาลไทยเพื่อขอคืนโบราณวัตถุของไทยในสหรัฐอเมริกา กรณีทับหลังจากปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังจากปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว ที่จัดแสดง ณ Asian Art Museum เมืองซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา รวมทั้งโบราณวัตถุอีก ๒๒ รายการ ซึ่งคณะอนุกรรมการด้านวิชาการฯ ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมพบว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ได้แก่ โบราณวัตถุประกอบโบราณสถาน ๖ รายการ และโบราณวัตถุประเภทรูปเคารพ กลุ่มประโคนชัย (กลุ่มปลายบัด) ๑๖ รายการด้วย

 

 

 


ขอบคุณที่มา :

เพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร

“กรมศิลป์แจ้ง กต.ทำหนังสือถึงสหรัฐ ยันวัตถุโบราณ 14 รายการในพิพิธภัณฑ์ศิลปะโฮโนลูลูเป็นของไทย”. มติชนออนไลน์. https://www.matichon.co.th/news/738121