3 กุมภาพันธ์ 2491: ก่อตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

การ สวนสนา มของ ทหารไทย บน ถนนราชดำเนิน
การสวนสนามของทหารไทยบนถนนราชดำเนิน (ภาพเก่าไม่ระบุปีคาดว่าเป็นช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2)

3 กุมภาพันธ์ 2491 : วันทหารผ่านศึกก่อตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยได้ส่งกำลังทหารเข้าร่วมทำการรบในสงครามมหาเอเซียบูรพา เมื่อสิ้นสุดสงครามทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรบถูกปลดประจำการโดยกระทันหัน ส่งผลให้ตัวทหารและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนในการครองชีพเป็นอย่างยิ่ง

รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งมี พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรี จึงได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณา ดำเนินการช่วยเหลือ กระทรวงกลาโหมจึงได้ตั้งคณะกรรมการพิจารณาหาทางช่วยเหลือทหารกองหนุนขึ้น เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.. 2486 โดยมีที่ทำการอยู่ในกรมเสนาธิการทหาร (ปัจจุบันคือ กองบัญชาการทหารสูงสุด) และใช้เจ้าหน้าที่ของกรมเสนาธิการเป็นผู้ปฏิบัติงาน สำหรับงบประมาณในการสงเคราะห์ ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงกลาโหมจำนวนหนึ่ง

ต่อมาเมื่อมีการขยายการสงเคราะห์เพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการพิจารณาว่าการดำเนินงาน ในรูปของคณะกรรมการจะขาดความรัดกุมและความเหมาะสม กระทรวงกลาโหมจึงได้เสนอเป็นพระราชบัญญัติ จัดตั้ง องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือ ที่เรียกโดยย่อว่าอผศ.” ขึ้นเป็นหน่วยงานถาวร เพื่อทำหน้าที่ ในการสงเคราะห์ทหารผ่านศึกโดยตรง พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.. 2491 จึงนับเป็นวันแรกที่มีกฎหมายรองรับการจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และการเป็นทหารผ่านศึก

ดังนั้น วันที่ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี จึงถือว่าเป็นวันสถาปนาองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก และเป็นวันทหารผ่านศึก

พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมี ควง อภัยวงศ์ เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งเข้ารับตำแหน่งหลังการรัฐประหารเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 โดยคณะรัฐประหารที่เรียกตัวเองว่า “คณะทหารของชาติ” ซึ่งแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทำให้ พลเรือตรี ถวัลย์ ต้องพ้นจากอำนาจและต้องออกจากประเทศไทย เช่นเดียวกับปรีดี พนมยงค์ แต่การส่งเสริมกิจการทหารก็ยังได้รับความสำคัญสืบต่อมา

ภายหลังมีการปรับปรุงพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยได้ขยายการสงเคราะห์ครอบคลุมไปถึงทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือนและพลเรือน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ป้องกันหรือปราบปรามการกระทำอันเป็นภัยต่อความมั่นคง หรือความปลอดภัยแห่งราชอาณาจักร ทั้งใน และนอกประเทศตามที่กระทรวงกลาโหมหรือสำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด รวมทั้งทหารนอกประจำการ และให้โอนกิจการของมูลนิธิ ช่วยเหลือทหารและครอบครัว ที่ไปช่วยสหประชาชาติทำการรบ ณ ประเทศเกาหลี มาอยู่ในองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกด้วย

พระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.. 2510 เรียกว่าพระราชบัญญัติองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พ.. 2510ซึ่งเป็นฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน

วันทหารผ่านศึก องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์ (ภาพจาก thaiveterans.mod.go.th)

อ่านเพิ่มเติม :

สำหรับผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม แง่มุมต่าง ๆ ทั้งอดีตและร่วมสมัย พลาดไม่ได้กับสิทธิพิเศษ เมื่อสมัครสมาชิกนิตยสารศิลปวัฒนธรรม 12 ฉบับ (1 ปี) ส่งความรู้ถึงบ้านแล้ววันนี้!! สมัครสมาชิกคลิกที่นี่


อ้างอิง :

ประวัติและความเป็นมาขององค์การสงเคราะห์หทารผ่านศึก”. องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมป์. <http://www.thaiveterans.mod.go.th/new_v2/wvo_v2/history.html>


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562