กำแพงจักรวาล ที่วัดไชยวัฒนาราม

เมรุทิศ เมรุราย (เมรุมุม) วัดไชยวัฒนาราม คือ กำแพงจักรวาล

ที่ล้อมรอบทวีปทั้ง 4 ซึ่งแทนค่าด้วยปรางค์ขนาดเล็ก 4 องค์ ประจำมุมทั้งสี่ของปรางค์ประธานอันเป็นศูนย์กลางจักรวาล

(ข้อมูลและภาพจาก งานช่าง คำช่างโบราณ ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม. สนพ.มติชน 2557.)