“วิทยาศาสตร์” เป็นรากฐานความก้าวหน้าของชาติ – ดร.ตั้ว (สมาชิกคณะราษฎร)

ดร. ตั้ว ลพานุกรม (21 ตุลาคม 2441-27 สิงหาคม 2484) เภสัชกรและนักวิทยาศาสตร์หนึ่งในสมาชิกก่อตั้งคณะราษฎร, สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, รัฐมนตรี, อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ และผู้ก่อตั้งองค์การเภสัชกรรม กล่าวถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ว่า

“ตลอดเวลาประชุมทุกสมัยของสภาผู้แทนราฎร…เราได้ยินแต่เรื่องเกี่ยวกับภาษีอากร เรื่องทะเบียน เรื่องการจราจร เรื่องโอนที่ เรื่องเครื่องแบบ ฯลฯ และกระทู้ถามรัฐบาลทำไมอย่างนั้นอย่างนี้ เกือบไม่มีใครเลยที่ให้ความสนใจในความสำคัญของวิทยาศาตร์ ซึ่งเป็นรากฐานแห่งการก้าวหน้าของประชาชาติ ผิดกับสภาของประเทศอื่นที่เรามักจะได้ฟังคำอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์อยู่เนืองๆ…

…ข้าราชการชั้นสูงชาวต่างประเทศผู้หนึ่ง เมื่อทราบว่ารัฐบาลไม่ให้งบประมาณในการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์เพียงพอ ได้ปรารภกับข้าพเจ้าว่า นักการเมืองของไทยโดยมากมักไม่ใคร่เห็นความจำเป็นในทางวิทยาศาสตร์มากนัก เพราะขาดความรู้ในเรื่องนี้ นักการเมืองโดยมากเป็นนักฎหมาย นักเศรษฐกิจ หรือทหาร ไม่ค่อยปรากฎว่ามีนักวิทยาศาสตร์

ต่างประเทศที่มีรัฐบาลซึ่งเห็นการณ์ไกล ได้ลงทุนลงแรงส่งเสริมงานวิทยาศาสตร์ของชาติมากกว่าเราหลายเท่า…รัฐบุรุษและนักการเมืองของเขาเห็นพ้องต้องกันว่า การลงทุนในทางวิทยาศาสตร์นั้นไม่สูญเปล่า


ข้อมูลจาก

มูลิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม แผนงานสร้างกลไกเฝ้าระวังและพัฒนาระบบยา. ดร.ตั้ว ลพานุกรม เภสัชกรผู้ยิ่งใหญ่ รัฐบุรุษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย, พฤศจิกายน 2552


เผยแพร่ในระบบออนไลน์ครั้งแรกเมื่อ 16 มีนาคม 2563