“ผลที่ร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงก็คือ การยุยงใส่ร้าย…” ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล

ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล

“ผลที่ร้ายที่สุดของการเปลี่ยนแปลงก็คือ การยุยงใส่ร้ายจนเป็นเหตุให้คนทุกคนต้องหมดความเชื่อซึ่งกันและกันหนักขึ้นทุกที แม้ในระหว่างครอบครัวก็มีแต่แตกกันวุ่น นับตั้งแต่พวกเจ้าเองเป็นต้นไป เพราะพวกเจ้าใจต่ำที่เห็นแก่ตัวก็พลอยเห่อเสรีภาพไปกับเขาด้วย เห็นว่าแบบแผนประเพณีเป็นเครื่องผูกมัดมิให้ทำอะไรได้ตามพอใจ จึงยินดีในการเปลี่ยนแปลงและขอบคุณพวกก่อการในวันที่ ๒๔ มิถุนายนจนแสดงตัวเป็นพวกพ้อง…”

ม.จ. พูนพิศมัย ดิศกุล
สิ่งที่ข้าพเจ้าพบเห็น (ฉบับพิมพ์มติชน, ภาคจบ, ๒๕๔๕)

 


เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ.2559