“เสนาบดีทุกวันนี้เหมือนควายที่หีบอ้อย”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จเยือนสิงคโปร์เมื่อ ค.ศ. 1896 โดย Robert Lenz

“เสนาบดีทุกวันนี้เหมือนควายที่หีบอ้อย ถ้าหยุดเตือนแส้เตือนกระตัก ก็หยุดบดเอื้องกันเสียหมด จะผลัดเปลี่ยนก็ไม่มีคน พ่อเห็นเมืองไทยจะล้มเสียเพราะเรื่องนี้เป็นแน่แล้ว คิดๆ ขึ้นมาแล้วเหือดแห้งใจเต็มที” พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

[พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์]


ภาพ “ควายหีบอ้อย” ราวปี พ.ศ. 2480

“ควายหีบอ้อย” ที่อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ราวปี พ.ศ. 2480 ภาพถ่ายโดย ดร.โรเบิร์ต ลาริมอร์ เพนเดิลตัน

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 30 กันยายน พ.ศ.2559