ถึงพระพุทธเจ้ามีอยู่หลายพระองค์ แต่ผู้หญิงจะเป็น “พระพุทธองค์” มิได้…

ภาพวาดพระพุทธเจ้าโดย Abanindranath Tagore ศิลปินชาวอินเดียมีชีวิตในช่วง ค.ศ. 1871-1951

“เป็นไปไม่ได้เลยที่สตรีพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า แต่เป็นไป
ได้ที่บุรุษพึงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า”

-พระโคตมพุทธเจ้า (พระสุตตัตนตปิฎก อังคุตตรนิกาย เอกกนิบาต 15.อัฏฐานบาลี 3. ตติยวรรค)

ทั้งนี้ พระพุทธเจ้าตรัสถึงการมีอยู่ของพระพุทธเจ้าอีกหลายพระองค์ในพระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย