24 กรกฎาคม 2559: “การค้นพบเมืองโบราณ”

เมืองโบราณ "มาชูปิกชู" ในประเทศเปรู (Allard Schmidt, via Wikimedia Commons)

รายการทัวร์อดีตกับศิลปวัฒนธรรม ประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 “การค้นพบเมืองโบราณ” ดำเนินรายการโดย ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ และอดิเทพ พันธ์ทอง