ใกล้เข้าพรรษา ลด ละ เลิก สุรา

จิตรกรรม ที่วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี