เจ้านายรุ่นเยาว์ทรงเล่นเป็น “พระ”

ภาพจากสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าลูกยาเธอเล่นเป็นพระ สมมุติเป็นพระราชาคณะ,พระครูฐานานุกรมกันอย่างสนุกสนาน รัชกาลที่ 5 ก็ทรงเล่น ถือเป็นพระราชนิยม กล่าวกันว่าทรงเล่นกันประจำ

การที่รัชกาลที่ 5 ทรงให้พระเจ้าลูกยาเธอเล่นเป็นพระ พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร ป.ธ.9 แห่งวัดชนะสงครามได้ให้ข้อวิเคราะห์เบื้องต้นว่า เพื่อให้ทรงเรียนรู้ศาสนพิธีแบบจริง โดยมีการสวดมนต์จริง ซึ่งพระเจ้าลูกยาเธอ ก็ต้องสวดมนต์ได้ก่อนจึงจะให้เล่น เป็นกุศโลบายให้เด็กๆ สวดมนต์ได้ด้วย

โดยสรุปคือเพียงให้ทรงแต่งตัวและทำว่าเป็นพระจริงๆ แต่ไม่ได้บวชจริง แต่ให้สวดมนต์และทำศาสนพิธีจริง จะเห็นได้ว่าเจ้านายเล็กๆ สมัยก่อนรู้คาถารู้บาลีที่พระท่านสวดมนต์กันเลยทีเดียว