“นายหลิมจุนเบง” ผู้ใจบุญที่มั่งคั่ง ผจก.คนแรกของธนาคารมณฑล ก่อนเป็น “ธนาคารกรุงไทย”

นาย หลิมจุนเบง หรือนายลิ้ม ธรรมจรีย์

นายหลิมจุนเบง หรือนายลิ้ม ธรรมจรีย์ เป็นพ่อค้าที่มีฐานะมั่งคั่งในช่วงปลายรัชกาลที่ 5 และต่อๆ มา และเป็นผู้ที่มีจิตใจงดงาม ชอบช่วยเหลือสังคม จึงได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสภากาชาดไทย เมื่อ พ.ศ. 2457 รวมทั้งเป็นกรรมการที่ปรึกษาชุดแรกอยู่เป็นเวลา 2 ปีเต็ม ได้ตั้งทุน “ธรรมจรีย์” เพื่อสนับสนุนสถาบันการแพทย์หลายแห่ง

นายหลิมจุนเบงหรือนายลิ้ม ธรรมจรีย์ เกิดเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2425 ที่ตำบลตลาดน้อย เป็นบุตรคนสุดท้องของนายหลิมเชียนชิว จีนฮกเกี๊ยน กับนางฮับ ได้รับการศึกษาขั้นต้นจากพระครูกัลป์ยาณคุณ (กลิ้ง) วัดปทุมคงคา

ต่อมาได้เข้าศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ จนจบชั้นมัธยม 4 เมื่อ พ.ศ. 2440 ได้เข้าทำงานเป็นเสมียนที่โรงเลื่อยจักรบอร์เนียว เป็นเวลา 5 ปี จึงออกมาทำการค้าของตนเอง โดยตั้งโรงเลื่อยจักรวิ่งเซงหลง จนถึง พ.ศ. 2457 จึงได้ละมือทางธุรกิจโรงเลื่อย มารับตำแหน่งกอมปะโดร์ของธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้

จนกระทั่งเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพา เมื่อ พ.ศ.2484 ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ต้องหยุดกิจการ (เนื่องจากเป็นของประเทศอังกฤษ ซึ่งอยู่คนละฝ่ายกับรัฐบาลไทยในขณะนั้น)

ต่อมารัฐบาลไทยได้ตั้งธนาคารเป็นของตนเอง ชื่อ ธนาคารมณฑล ก็ได้เชิญนายลิ้ม ธรรมจรีย์ เป็นผู้จัดการคนแรก และท่านได้ลาออกเมื่อมีการเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารกรุงไทย

นายลิ้ม ธรรมจรีย์ ได้สมรสกับนางบุนนาค มีบุตรธิดา 3 คน คือ นางอุบลวรรณ ปราโมช นายจุมพล ธรรมจรีย์ และนายธัช ธรรมจรีย์ ท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2515 อายุ 89 ปี 4 เดือน


แก้ไขปรับปรุงเนื้อหาในระบบออนไลน์เมื่อ เมษายน 2560