“โต๊ะกิมตึ๋ง” โต๊ะเครื่องบูชาของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน

ภาพโต๊ะกิมตึ๋งสำรับใหญ่ของวัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ (ภาพจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

โต๊ะกิมตึ๋ง เป็นโต๊ะเครื่องบูชาของไทยที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีน สันนิษฐานว่า เข้ามาในสมัยรัชกาลที่ ๒ ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงสร้างสวนขวาในพระบรมมหาราชวัง ประจวบกับพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ เมื่อดำรงพระยศเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ ทรงนำเข้าสิ้นค้ามาจากเมืองจีนเพื่อตกแต่งวัดจอมทอง (วัดราชโอรสาราม) ซึ่งทรงสถาปนาใหม่ แลในรัชกาลนี้ได้มีราชทูตไปเมืองจีนกลับมา จึงได้เอาอย่างเมืองจีนมาใช้ในไทย [ข้อมูลจาก พระมหาปกรณ์ กิตฺติธโร]

(ภาพถ่ายเก่าจาก สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร)

เผยแพร่ครั้งแรกในระบบออนไลน์ เมื่อ 30 เมษายน พ.ศ.2561