การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก

การขับเคลื่อนสืบสานศาสตร์พระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่เป้าหมายความยั่งยืนโลก[Sufficiency Economy Philosophy to Sustainable Development Goals] (SEP to SDGs) กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
The application of the Sufficiency Economy Philosophy in achieving Sustainable Development Goals (SEP to SDGs)

Clip 1 SEPtoSDGs ep1 Educational Projects

Clip 2 SEPtoSDGs ep2 Field Work

Clip 3 SEPtoSDGs ep3 Activities with Farmers

Clip 4 SEPtoSDGs ep4 Celebration in the Field

#กรมการพัฒนาชุมชน #CDD    #WorldSoilDay   #GlobalSoilPartnership    #UNFAO  #SEPtoSDGs

#SDGforAll@Kmitl    #WorldSoilDayCDD   #โคกหนองนา   #โคกหนองนาโมเดล   #โคกหนองนาพัฒนาชุมชน

#Khoknongna    #ผู้นำการเปลี่ยนแปลง   #ปลูกพืชปลูกผัก