ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร

ชัยภูมิเมืองแห่งความสุข วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางอัจฉรา  เคียงวิมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้นายณัฐวุฒิ  ศรีวิจารย์  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาอาชีพตามศักยภาพของพื้นที่ กิจกรรมที่ 3  ส่งเสริมการแปรรูปไหมสู่เวทีโลก กิจกรรมย่อย ฝึกอบรมหลักสูตร Young Designer  ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน – 26 มิถุนายน 2563  กลุ่มเป้าหมาย 20 คน ณ อาคารไหมนครชัยบุรินทร์  อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

โดยมีทีมวิทยากรที่ให้ความรู้ การออกแบบ Designer ประกอบด้วย 1.อาจารย์อุดม  แนวโนนนทัน  อาจารย์พิเศษวิชาออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการแสดง แขนงวิชาการละคร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, อาจารย์พิเศษวิชาการออกแบบ ภาควิชาการละคร คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, อาจารย์พิเศษวิชาการออกแบบเพื่อการแสดง คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2.นายปิยะราชย์  ตั้งจิตอนันต์ ประธานกรรมการบริษัท ชัยภูมิ โอทอป อินเตอร์ เทรดเดอร์, ประธานเครือข่าย OTOP อำเภอบ้านเขว้า 3. นางสาววรัญญา ยวงทอง ผู้ประกอบการโอทอป ร้านกันทิมาผ้าไทย อำเภอบ้านเขว้า

เนื้อหาการฝึกอบรมในวันนี้ คือ การฝึกปฎิบัติการออกแบบโดยการหาแรงบันดาลใจของตนเอง มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ โดยคำนึงถึงการใช้ได้จริง เป็นต้น