ผู้ว่าฯเลย นำส่วนราชการร่วมกับบริษัทประชารัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ชูเสน่ห์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา “ชาวไทเลย”

ที่นี่…จังหวัดเลย..วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ ร้านอาหารบ้านท่าแพ หมู่ 2 ต เมือง อ.เมืองเลย จ. เลย ผู้ว่าฯเลย นำส่วนราชการร่วมกับบริษัทประชารัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมผู้ประกอบการชุมชน เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ชูเสน่ห์ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา “ชาวไทเลย”

นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำส่วนราชการ ประธานหอการค้า บริษัทประชารัฐ เครือข่าย otop ให้กำลังและประชาสัมพันธ์การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ otop ของดีจังหวัดเลย ที่ร้านอาหารท่าแพเยี่ยมชมและให้การสนับสนุนร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน เป้าหมาย คือสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ยกระดับและเพิ่มมูลค่าผ้าทอแสดงเสน่ห์อัตลักษณ์ ภูมิปัญญา ท้องถิ่น

นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดเลย นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ประธานบริษัทประชารัฐเลย(วิสาหกิจเพื่อสังคม)พร้อมคณะร่วมในกิจกรรมและบูรณาการให้การสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม OTOP เชิญชวนสวมใส่ผ้าไทยทุกวัน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนคนไทยทั่วประเทศตลอดจนเป็นการเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทยสร้างงาน สร้างอาชีพให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริง

Change for good: เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565