สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเฉลิมพระนาม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร พระราชอุปัธยาจารย์ เป็น
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ”

และสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร พระราชกรรมวาจาจารย์ เป็น
“สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร”

เนื่องในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

การนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานถวายฉัตรตาดเหลือง ๕ ชั้น สำหรับสุมพระสรีรางคาร และโปรดให้อัญเชิญพระอัฐิบางส่วนเข้าประดิษฐานยังหอพระนาก วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในฐานะพระบรมราชบุพการีด้วย