นิทรรศการพิเศษ “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ชมโบราณวัตถุกว่า 200 รายการ

กรมศิลปากร จัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 25 ตุลาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย พุทธศักราช 2562 เรื่อง “นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” และพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทยแก่ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นและผู้สนับสนุนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ  ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

นิทรรศการนี้นำเสนอเนื้อหาบ้านเมืองในแผ่นดินไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ ­18 – 25 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของพัฒนาการประวัติศาสตร์บ้านเมืองจากยุคแว่นแคว้นเข้าสู่ยุคนครรัฐไทยตามลำดับ โดยนำเสนอผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีชิ้นสำคัญ และหลักฐานแสดงแนวคิดระบบการปกครองโดยพระเจ้าแผ่นดิน พระมหากษัตริย์ รวมถึงคติความเชื่อเรื่องจักรพรรดิราช เทวราชา ในแต่ละยุคสมัย อันเป็นรากฐานประเพณีนำมาสู่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปัจจุบัน โดยจัดแสดงโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชิ้นสำคัญ และโบราณวัตถุที่พบใหม่มากกว่า 200 รายการ

“นครรัฐไทยบนแผ่นดินสุวรรณภูมิ” สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์ – อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2224 1333, 0 2224 1402

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ : กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร