“อาสนวิหารพระนางมารีอา” วัดคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่จันทบุรี

Checkin ถิ่นสยาม

ตอน จันทบุรี – อาสนวิหารพระนางมารีอา โบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในไทย (ออกอากาศวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559)

โบสถ์แม่พระปฏิสนธินิรมลโบสถ์โรมันคาทอลิกใหญ่ที่สุดในไทย สร้างโดยชาวญวนคาทอลิกที่ลี้ภัยมาอยู่บริเวณนี้

โบสถ์แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ตกแต่งด้วยไม้ฉลุลวดลาย ประดับประดาด้วย “สเตนกลาส” หรือกระจกสี

องค์แม่พระประดับด้วยทองคำบริสุทธิ์ เงินบริสุทธิ์ และพลอยบริสุทธิ์

เกร็ดที่น่าสนใจคือ โบสถ์นี้ถูกรื้อออกในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อให้ไม่เป็นเป้าโจมตีทางอากาศอีกด้วย

หมายเหตุ: ชาวคริสต์ไทยโดยทั่วไปมักเรียกศาสนสถานของตนว่า “วัด” แต่ชาวพุทธไทยมักเรียกศาสนสถานของชาวคริสต์ว่า “โบสถ์”