เชิญชมนิทรรศการประติมากรรม “ชีวิตพ่อ การปกป้องจากลูก” โดย พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ

นิทรรศการประติมากรรม “ชีวิตพ่อ การปกป้องจากลูก” ผลงานสร้างสรรค์โดย พงษ์พันธ์ จันทนมัฏฐะ อาจารย์คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดแสดงให้ชม ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี อาคารศูนย์ปฏิบัติการทัศนศิลป์สิรินธร คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 9 – 20 กรกฎาคม 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ เวลา 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี* (ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมครั้งนี้เป็นส่วนสำคัญหนึ่งในการศึกษาตามหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ ของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในหัวข้อเรื่อง ชีวิตพ่อ การปกป้องจากลูก ที่มีวัตถุประสงค์แสดงถึงเนื้อหาของความรักความอบอุ่นที่มีให้กับลูกสาว เป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจรู้สึกอิ่มเอมมาก การมีครอบครัวที่อบอุ่นทำให้เกิดความรู้สึกว่า ตนเองได้รับการปกป้องดูแลจากคนในครอบครัว จนเกิดเป็นความคิดในการสร้างสรรค์เป็นผลงานประติมากรรมที่สื่อสารด้วยการกลับค่าจากปกติที่พ่อเป็นผู้ดูแลปกป้องลูก เป็นพ่อได้รับการดูแลปกป้องจากลูก และใช้วิธีการประกอบสร้างรูปทรงด้วยการสลับตำแหน่งและสลับขนาดระหว่างรูปทรงพ่อกับรูปทรงลูกสาว โดยการทำให้รูปทรงลูกมีขนาดใหญ่กว่ารูปทรงพ่อ ในขณะที่รูปทรงลูกกำลังแสดงอาการพยายามดูแลปกป้องพ่อให้พ้นจากภัยอันตรายต่างๆ

ผลงานสร้างขึ้นด้วยวิธีการแกะสลักหินอ่อนสีขาว การหล่อโลหะทองเหลืองรมสี และการปั้นดินเผา เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้เกิดความรู้สึกที่สัมพันธ์กับรูปทรงที่ได้สร้างขึ้น จากผลการสร้างสรรค์งานประติมากรรมชุดนี้พบว่า ผลงานสามารถสื่อสารเรื่องราวของความรักความอบอุ่น การทนุถนอมดูแลพ่อโดยลูกสาว ซึ่งเป็นแง่มุมทางความคิดใหม่ด้วยรูปแบบของการใช้สัดส่วนเปรียบเทียบที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อการสร้างแรงบันดาลใจให้กับบุคคลทั่วไปได้ตระหนักในความรัก ความผูกพันของทุกคนในครอบครัว