สัมมนา “วิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย” วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561

“…ข้าพเจ้าเห็นว่าสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนควรจะเริ่มต้นที่การปกครองท้องที่ในรูปเทศบาล ข้าพเจ้าเชื่อว่าประชาชนควรจะมีสิทธิมีเสียงในกิจการของท้องถิ่น เรากำลังพยายามให้การศึกษาเรื่องนี้แก่เขา…” พระราชดำรัสบางส่วนของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ที่ทรงให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนที่สหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ.2474 ว่า ทรงเตรียมการที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ

สัมมนา “วิถีไทย วิถีประชาธิปไตยไทย” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ศาสตราจารย์พิเศษ นรนิติ เศรษฐบุตร วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำรองที่นั่งหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2280 3414 ต่อ 111 หรือลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://goo.gl/forms/W76cVagIfgrcKerq2