ชวนทัศนศึกษา “ย้อนอดีต ประวัติศาสตร์เมืองละโว้สมัยพระนารายณ์ 330 ปี กับเมืองลพบุรีสมัยพระยาพหลฯ/พิบูลสงคราม 73 ปี”

มูลนิธิโครงการตําราฯ ชวนไปทัศนศึกษา ควันหลง ออเจ้า สองวัน/หนึ่งคืน ย้อนอดีต ประวัติศาสตร์เมืองละโว้สมัยพระนารายณ์ 330 ปี กับเมืองลพบุรีสมัยพระยาพหลฯ/พิบูลสงคราม 73 ปี

วิทยากร ชาญวิทย์ – สมฤทธิ์ – ชาตรี – ธำรงศักดิ์ – อัครพงษ์ / เดินทางวันที 7 – 8 กรกฎาคม 2561

วันแรก เสาร์ 7 กรกฎาคม ประตูเพนียด – พระที่นั่งเย็น – วัดซาก – พระนารายณ์ราชนิเวศ – บ้านออกญาวิชเยนทร์ (ชมที่ทอดพระเนตร จันทรุปราคา สุริยุปราคา ที่สวรรคตพระนารายณ์ ที่สังหารพระปีย์ ที่ประหารฟอลคอน ที่ปฏิวัติ 2231 ตึกพระเจ้าเหา กับ สองพ่อลูก เมืองละโว้ ฐานที่มั่น)

ค้างหนึ่งคืน รับฟัง Dinner Talk ร่วมด้วยช่วยกัน วิทยากร ชื่อดัง ชวน แต่งชุด ออเจ้า ชุดไทย ชุดอุษาคเนย์ ครับ

วันหลัง อาทิตย์ 8 กรกฎาคม ลพบุรีสมัยพหลพลพยุหเสนา/ป. พิบูลสงคราม อาคารอาร์ตเดโก – ชาโต/ตึกบัญชาการเขาน้ำโจน – อนุสรณ์สถาน จอมพล ป. พิบูลสงคราม – บ้านพักพระยาพหลฯ -ร.พ. อานันทมหิดล – วิหารเย็น ชมบ้านพักของพระยาพหล ฐานที่มั่นจอมพล ป. ตึก chateau สถาปัตยกรรม อาร์ตเดโก รร. รพ. รุ่นสงครามโลกครั้งที่ 2 หรือ กว่า 70 ปี มาแล้ว ชมรถวิหคสายฟ้า Thunderbird คันที่ ป. พิบูลฯ ขับหนี ลี้ภัย รัฐประหาร 2500 ของลูกน้อง ผู้ซื่อสัตย์ สฤษดิ์ ธนะรัชต์

หากท่านประสงค์ที่จะเดินทาง ติดต่อสารองท่ีนั่งได้ที่ คุณกิตสุนี (ต่าย) โทร./โทรสาร 02-424-5768 , 02-433-8713 , 098-257-6867 e-mail: [email protected] / Line : ID textbooks2509

ค่าลงทะเบียน  ผู้ใหญ่ราคา พัก 2 ท่าน ท่านละ 5,900 บาท พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,500 บาท
ชำระทั้งหมดเมื่อสมัครลงทะเบียน โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด สาขา ท่าพระจันทร์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 114-2-16594-0 ชื่อบัญชี อุษาคเนย์-อาเซียน