เปิดให้เข้าชมแล้วนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

ณ ห้องอเนกประสงค์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้การต้อนรับ ในการนี้ คุณสิริกิติยา เจนเซน เข้าร่วมพิธีเปิดและนำภาพถ่ายมาร่วมกิจกรรมการอวดภาพภายในงาน ทั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม นายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายนิติกร กรัยวิเชียร ผู้บริหารบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมพิธีเปิดงาน

กรมศิลปากรเปิดกรุจัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ฟิล์มกระจกของสำนักหอจดหมายเหตุ ที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำแห่งโลก ปี ๒๕๖๐ คัดเลือกมา ๑๕๐ ภาพ อัดขยายใหญ่ให้ได้ชมอย่างเต็มตา โดยนิทรรศการ “เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก” จัดแสดงระหว่างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร

การคัดเลือกภาพมาจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ ทั้ง ๑๕๐ ภาพ แบ่งเป็น ๘ หัวเรื่อง ดังนี้

๑. มองสยามผ่านฟิล์มกระจกนำเสนอการถ่ายภาพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นต้นมา

๒. สัญลักษณ์ของชาติเสนอภาพที่เกี่ยวข้องกับสัญลักษณ์ของชาติไทย ได้แก่ ช้างไทยและศาลาไทย

๓. พระราชพิธี พิธี และเหตุการณ์สำคัญ อาทิ ภาพที่เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของรัชกาลที่ ๕ –รัชกาลที่ ๗ พระราชพิธีโสกัณต์ พระราชพิธีเปิดพระบรมรูปทรงม้า พระราชพิธีจรดพระนังแรกนาขวัญ

๔. การพัฒนาประเทศ นำเสนอภาพที่สะท้อนความเปลี่ยนแปลงของวิวัฒนาการความเจริญก้าวหน้าและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ถูกนำเข้ามาใช้ในบ้านเมือง

๕. ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี อาทิ ภาพเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่พักอาศัย การเดินทาง การประกอบอาชีพ การค้าขาย การแต่งกายของบุรุษและสตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์

๖. อาคารสถานที่ นำเสนอภาพโบราณสถาน วัด อาคารสถานที่ สถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นในช่วงสมัยนั้น ​

๗. ภาพบุคคลสำคัญที่มีบทบาทต่อสังคมสมัยรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๕

๘. สยามกับสังคมโลกนำเสนอภาพการเสด็จประพาสต่างประเทศ สะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างสยามกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี

[ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเพจ: กลุ่มเผยแพร่ฯ กรมศิลปากร]