เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในมงคลสมัย ๑ ปีนับแต่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในมงคลสมัย ๑ ปีนับแต่พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงทรงสักการะพระสรีรางคารและอังคารอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิธทุกพระองค์และทุกรูป

แล้วเสด็จออกไพทีหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อัครศาสนูปถัมภก อีกทั้งถวายเป็นพระกุศลและอุทิศเป็นกุศลสนองพระเดชพระคุณพระบูรพการีและพระบูรพาจารย์

เวลาสาย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงนำพระภิกษุสามเณรวัดราชบพิธ และพุทธศาสนิกชนทำวัตรเช้า จากนั้น คณะสงฆ์วัดราชบพิธประชุมเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสวัสดิมงคลแด่เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช

[ขอบคุณภาพจากเพจ : สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช]