สมเด็จพระสังฆราช เสด็จบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล ๑๐๐ ปี สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

เช้าวันศุกร์ ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปยังวัดสัมพันธวงศาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร ในพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองสตวัสสายุกาล ๑๐๐ ปี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศาราม กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ ธรรมยุต

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ถวายสักการะ และถวายน้ำสรงแด่ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

[ขอบคุณข้อมูลและภาพจากเพจ: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช]